searchclose menu
Persoane afiliate

În cadrul BC ”EuroCreditBank” S.A. procedurile de identificare a persoanelor afiliate, precum și modalitatea de încheiere, aprobare, înregistrare, realizare, monitorizare și raportare a tranzacţiilor acestora sunt sintetizate în reglementări interne, iar subdiviziunea responsabilă de activitatea cu persoanele afiliate este Direcția conformitate și PCSB.

Banca nu va încheia tranzacții cu persoanele, a căror lipsă sau existență a afilierii cu Banca nu poate fi stabilită și verificată.

Banca va efectua tranzacții cu persoanele afiliate numai după acumularea suficientei informații (documente) pentru argumentarea avantajului economic pentru Bancă a tranzacțiilor respective, precum și pentru evaluarea riscurilor aferente acestora.

Tranzacţiile cu persoanele afiliate reflectă exclusiv interesele Băncii, sunt desfășurate în condiții obiective și sunt în conformitate cu limitele și prevederile stabilite în actele normative în vigoare. Banca nu încheie cu persoanele afiliate tranzacții în condiţii mai avantajoase decît cu persoanele neafiliate (cu excepţia salariaților Băncii care nu sînt afiliaţi Băncii).

Orice tranzacţie cu o persoană afiliată Băncii, a cărei valoare depăşeşte echivalentul a 1 mil. lei sau valoarea acesteia cumulată cu alte tranzacţii cu persoana afiliată sau cu clienţi aflaţi în legătură cu persoana afiliată băncii conduce la depăşirea valorii respective, trebuie să fie aprobată, înaintea încheierii acesteia/modificării condiţiilor contractuale, cu votul cel puţin al majorităţii membrilor Consiliului de administrație al Băncii, iar în cazurile în care nu se depăşeşte echivalentul a 1 mil. lei se aprobă de către Comitetul de conducere al Băncii.

Persoana afiliată ce are interes material într-o tranzacţie sau în tranzacțiile grupului de clienți aflați în legătură trebuie să părăsească orice şedinţă la care este pusă în discuţie această tranzacţie.

Riscurile cele mai des asociate tranzacțiilor cu persoanele afiliate sunt:

  1. riscul reputațional – Consiliul de administrație al Băncii asigură menținerea permanentă a unui nivel înalt de onestitate și integritate și operarea într-o manieră prudentă pentru a proteja reputația Băncii, asigurând examinarea și monitorizarea tranzacțiilor Băncii cu persoanele sale afiliate prin evitarea abuzului asupra Băncii din partea acestora;
  2. riscul de credit - Banca se asigură că persoanelor afiliate nu li se acordă credite în condiții mai avantajoase, ceea ce înseamnă că termenele și condițiile de acordare a creditelor sunt aceleași ca și pentru persoanele care nu sunt afiliate și nu întrunesc condițiile expuse la art.80 alin.(8) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor. Aplicarea inadecvată a politicilor aferente persoanelor afiliate privind acordarea creditelor poate conduce la acordarea creditelor sau la efectuarea tranzacțiilor în condiții mai avantajoase decât cele prevăzute pentru persoanele care nu sunt afiliate Băncii, fapt ce poate provoca probleme în recuperarea creditelor, respectiv, afectând veniturile și fondurile proprii ale Băncii;
  3. riscul de conformitate – Consiliul de administrație al Băncii este responsabil de asigurarea conformității Băncii cu cadrul normativ aplicabil. Neconformarea acestor cerințe și a standardelor de siguranță și prudență pot avea pentru Bancă și persoanele afiliate consecințe grave, inclusiv măsuri de supraveghere, sancțiuni și măsuri sancționatoare;
  4. riscul operațional - lipsa controalelor pentru identificarea potențialelor conflicte de interese, a fraudei și a abuzului de informații privilegiate conduc la riscul operațional. Consiliul de administrație se asigură că există proceduri și controale adecvate pentru a împiedica o persoană afiliată să eludeze politica stabilită în ceea ce privește conflictele de interese, utilizarea în mod fraudulos a oportunităților corporative și încălcarea cadrului normativ care guvernează tranzacțiile persoanelor afiliate. Punctele slabe ale sistemelor și ale controalelor pot spori potențialul de risc operațional din cauza abuzurilor și a fraudei comise de persoanele afiliate;
  5. riscul de lichiditate - orice speculație care pune la îndoială onestitatea sau integritatea Băncii sau a persoanelor afiliate acesteia, oricât de neîntemeiată, poate afecta capacitatea Băncii de a atrage fonduri rambursabile.

Telefonul nu este validat